, हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नका लागि ३० दिनमा २५० पटक उठबस

हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नका लागि ३० दिनमा २५० पटक उठबस

एजेन्सी, हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि विभिन्न किसिमका शारीरिक ब्याम गर्छौं । त्यतिमात्र नभईकन उठबस पनि जरुरी छ ।
दिन १ः ५० पटक
दिन २ः ५५ पटक
दिन ३ः ६० पटक
दिन ४ः आराम
दिन ५ः ७० पटक
दिन ६ः ७६ पटक
दिन ७ः ८० पटक
दिन ८ः आराम
दिन ९ः १०० पटक
दिन १०ः १०५ पटक
दिन ११ः ११० पटक
दिन १२ः आराम
दिन १३ः १३० पटक
दिन १४ः १३५ पटक
दिन १५ः १४० पटक
दिन १६ः आराम
दिन १७ः १५० पटक
दिन १८ः १५५ पटक
दिन १९ः १६० पटक
दिन २०ः आराम
दिन २१ः १८० पटक
दिन २२ः १८५ पटक
दिन २३ः १९० पटक
दिन २४ः आराम
दिन २५ः २२० पटक
दिन २६ः २२५ पटक
दिन २७ः २३० पटक
दिन २८ः आराम
दिन २९ः २४० पटक
दिन ३०ः २५० पटक