रेकी उपचार पद्धति र यसका फाइदाहरु

ब्रम्हाण्डिय शक्तिद्वारा हामीले आफ्नो र सम्पूर्ण प्राणीहरुको उपचार पनि गर्न सकिने उपचार पद्दतिलाई रेकी उपचार पद्दति भनिन्छ