विज्ञानको विद्यार्थीले वेद किन पढ्ने ? कहाँ छ वेद र विज्ञानको सम्बन्ध ?